2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  
januar  februar  marec  april  maj  junij  
julij  avgust  september  oktober  november  december  

Pastirsko pismo

nedelja, 15.02.2009

A SZLOVÉN PÜSPÖKÖK PÁSZTORI KÖRLEVELE NAGYBÖJTRE
(Évközi 6. vasárnap, 2009. február 15-én)


Krisztusban kedves testvéreink!

Ebben az esztend?ben, hazánkban, Szlovéniában, az Egyház a lelkipasztori évet az ifjúság nevelésre szenteli. Pásztori körlevelünkben szeretnénk a fiatalok nevelésér?l és szabadságáról szólni. A társadalom és a helyi Egyház f? feladata az ifjúság megfelel? oktatása és nevelése. Szent Pál apostol, akinek jubileumi évében vagyunk, megkérdezi: »Hol van olyan fiú, akit atya nem fenyít?« és a Mennyei Atyát, mint gondos nevel?t és gondozót mutatja be. (Zsid 12, 7)

Az ifjúság, Európában és Szlovéniában is, aránylag jó anyagi helyzetben van, de az anyagiak áldozata is. A háború utáni nemzedékek gondoskodni akartak szilárd és eredményes gazdaságról, igazi demokráciáról, békér?l, de mindezt nem alapozták és támogatták megfelel? neveléssel. Az oktatásban, mint a családban lemondtunk a nevelésr?l, meg voltunk gy?z?dve, hogy a gyermek önmaga felnövekszik, a mi feladatunk gondoskodni jó anyagi háttérr?l és megfelel? társadalmi légkörr?l.

Az oktatási intézmények abban a meggyöz?désben, hogy »tudáson alapuló társadalmat« kell építeni, csak a tudást hangoztatták. A szakképzés és a tudás csak akkor igazi érték, ha segíti megtalálni az élet értelmét, és a fiatalok érzelmi és szociális fejl?dését, erkölcsi nevelés kíséri. Korunk nevelés e fontos dolgokat elhanyagolta, csak a tudás hangoztatta, félt a keresztény erkölcst?l.

Ennek a következményeit láthatjuk a szlovén és az európai fiatalok életében. Sok fiatal az élet nem fogadja el felel?sség tudattal, hanem meghosszabbítják a gondatlan fiatal életformát. A szakképzés nem hozta meg a várt eredményt, sok fiatal a megkezdett tanulmányait nem fejezi be. A politika eredménye, amely a nevelést háttérbe szorította, és csak a tanulmányt hangoztatta az, hogy kevés az életre felkészült fiatal.

Társadalmunk feladat, hogy találjon megfelel? és kiegyensúlyozott indítékot a gyermekek és a fiatalok nevelésére, az ifjúsági és az oktatás politikájára. Ebben nagy segítségére lehet az Egyház nevel? hagyománya, amely megóvhat bennünket a széls?sségekt?l. Az Egyház saját területén és intézményeiben megmutathatja a fiatalokhoz való megfelel? hozzáállást.

Boldog Anton Martin Szlomsek püspök bízott a fiatalokban, a vallási és erkölcsi fejl?dés utján, és az életre való felkészülésben a fiatalok jóságos kísér?je volt. Meg volt gy?z?dve, hogy a keresztény hit és a Jézussal való barátság, a fiatalok számára er?s és eredményes segítség. A hitoktatásban megismerhetik az élet értelmét, és könnyebben legy?zhetik különböz? akadályokat. Itt a földön, értelmes és boldog élethez és végül az örök boldogságra vezetnek bennünket.
Szlomsek ott kezdte a nevelést, ahol az adott körülmények megengedték, a vasárnapi iskolával. Ezekben a vasárnapi iskolákban alapozták meg a jöv?t és itt teremték meg az emberek közötti kapcsolatokat, a bizalmat. Részt vettek a hitoktatásban, megtanultak olvasni, írni, számítani, megszerették a munkát. Szlomsek vasárnapi iskolája az élet iskolája lett, megteremtette az öröm és az igazi barátság légkörét. A fiatalok részére tan- és nevel?i könyveket írt.

Fiataljaink többször panaszkodnak, hogy a nevel?i és oktatási hozzáállás, valamint módszer nem veszi figyelembe az élet kihívásait. A szakmai el?készületekben pedig hiányzik a kiegyensúlyozott erkölcsi és kulturális távlat. A nevelés sokszor csak a pillanatnyi eredményt látja és nem ad megfelel? választ az élet fontos kérdéseire.

Szlomsek hangoztatja: »A jó iskolákból szebb id?k születnek, a rossz iskolákból pedig nehéz id?k. Olyan a kor, amilyenek az emberek. De addig nem lesznek jobb emberek, amíg nem lesznek jól nevelt gyermekek.« A fiatalok szeretnék megmutatni életerejüket, ezért adjunk nekik alkalmat, mutassák meg felel?sségtudatukat és az igazi értékek megvalósítását.

A fiatalok többször az iskolát és az Egyházát a szigorúság és az elferdült intézmények rokonának tekintik, amelynek számukra érthetetlen célja van, még a szórakozó helyek ( a diszkok) a szabadság, a felel?sség nélküli és a spontánság helye. Azonban legtöbbször a fiatalok a szórakozó helyeken nem kapják meg azt, amit szívük mélyén várnak és csalódottan magányosan távoznak onnan.

Napjainkban jól berendezett lakások, jól felszerelt óvodák, iskolák és hittantermek, felújított plébánia otthonok és játékterek vannak. A fiatalok azért mennek el különböz? helyekre, hogy találkozzanak a barátokkal, hogy id?r?l id?re szórakozzanak. De szükségük van olyan nevel?kre is, akik szeretik ?ket, nem ítélik el a fiatalokat, akik igyekeznek megérteni ?ket fiatalos keresésükben.

Jézus felhívása: »Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, én felüdítelek titeket« a fiataloknak is szól.

Testvéreink! Azzal az ?szinte kívánsággal, hogy a társadalom és az Egyház, a feln?ttek és a fiatalok, kéz a kézben, együttesen keressék az eredményes és megfelel? nevelési az utat, szívélyes üdvözletünket küldjük, és Isten áldását hívjuk mindnyájatokra.


A TI PÜSPÖKEITEK
A SZLOVÉN PÜSPÖKÖK PÁSZTORI KÖRLEVELE NAGYBÖJTRE
(FOLYTATÁS)
(Évközi 7. vasárnap, 2009. február 22-én)


Kristusban kedves testvéreink!

Hazánkban a fiatalok évének vezérgondolata, amelyet Szentatyánk választott ki: »Er?ben részesültök, amikor majd rátok száll a Szentlélek, és tanúim lesztek!«
Ezekkel a szavakkal búcsúzott Jézus az apostoloktól mennybemenetele el?tt és rájuk bízta az evangéliumi hirdetését. Hasonlóan az emberi nem is a neveléssel hívja és átadja az isteni er?t és a küldetést a jöv? nemzedéknek.

Az els? pillanatra, a templomba járó fiatalokat sem érdekli a vallás. Amikor elérik a középiskolát, a vallási gyakorlatot abbahagyják, és Istenre már nincs szükségük. Mindezt úgy érhetjük, hogy az istenkeresés az ember gyengesége, a vallásra csak a sebezhet? csoportoknak, a gyerekeknek, az id?seknek, a betegeknek, boldogtalanoknak van szükségük, nem pedig a fiataloknak és az egészségeseknek. Megértjük, hogy a fiatalok önállóak és érvényesülni szeretnének. A vallási gyakorlat abbahagyását a társadalmi légkör is segíti, úgy neveli az embereket, hogy elégedjenek meg evilági dolgokkal, az ember csak akkor bontakozhat ki teljesen, ha saját magában bízik.

A következ? sem mell?zhet?. A fiatalok egy része a középiskolás és egyetemi években, olyan életstílust választ, amelyben ott van az alkohol és a kábítószer fogyasztás, a korai és rendetlen nemi kapcsolatok, a tétlenség és az egészségtelen kapcsolat a környezettel. Mindez segíti a vallási gyakorlat abbahagyását és sokszor az Istent?l való eltávolodást. A b?n nagy akadály az istenismeretben és teret készít a hitetlenségnek. A mai evangélium a leprásról szól, aki ki volt a társadalomból zárva, teljesen önmagára hagyva. A »lelki leprásoknak« szükségük van a Jézusra, aki meggyógyíthat és megtisztíthat bennünket. Kevés olyan fiatal van, aki igazi keresztény lelkületben n?tt fel és meggondoltan hagyja el hitét. Igaz, az ilyen hitelhagyottak is nagy részben gyermekeiket megkereszteltetik, gondoskodnak hitoktatásról is.

De köztünk vannak fiatalok, akik a serdül?korban is h?ségesek maradnak Istenhez és az Egyházhoz. Legtöbbször szilárd alapon épült családból származnak. Vannak, akik az általános iskolás kortól tevékenyen közrem?ködnek a plébánia életében, kapcsolatban vannak a katolikus ifjúsággal, akik középiskolás korban is, végig járták a megtérés és a vallási elmélyedés utját, akkor is, ha nem volt részük megfelel? támogatásban és megértésben.
A fiataloknál is találkozhatunk ?szinte hittel, bár nem hiányzik a kétely és a kérdés sem. Vannak, akik a feln?ttek példaképei lehetnek.

A múltban az Egyház két téren foglalkozhatott a fiatalokkal: az ifjúsági hittannál és a lelkigyakorlatok, valamint találkozásoknál. Az ilyen találkozásokon sok fiatal vett részt és kapott lelki táplálékot. Az utóbbi években mindez elmaradt. Az okot a fiataloknál, akiknek másabb lelki igényeik vannak, és a lelkipásztoroknál kell keresnünk, akik sok munkájuk miatt kevésbé foglalkoznak a fiatalsággal. De a társadalmi és politikai helyzet is megváltozott.

Annak ellenére, hogy kevés a képzett szakmunkás, az ifjúság lelkipásztorkodási feladatra, sokszor a környezet sem megfelel?, igen sok fiatalt megmutatja lelki igényeit. Például: az ifjúsági találkozón, Szticsnán eléri a hétezret. Azok a középiskolások és egyetemi hallgatók száma, akik plébániákon az oratóriumokat vezetik, meghaladja az ötezret. A Szlovén Katolikus Cserkészek szövetsége több mint négyezer tevékeny tagot számlál. Mindez érezhet? és reménykelt? úgy fiatalok, mint az Egyház számára. Ezért ne féljünk a fiataloktól! Bátran induljunk a fiatalok felé és egyesüljünk egymással és Krisztussal.

Az Ifjúsági lelkipásztorkodás eredményénél azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok a találkozások tartalmának meghatározásában tevékenyen vesznek részt. A múltban a fiatalok lelkipásztorkodásának hordozói a papok, szerzetesek és hitoktatók voltak, napjainkban a felel?sség meg van osztva. A szerzetesek és a papok lelki segédvezet?k lettek, a vallási nevelést fiatal önkéntesek és lelkesít?k végzik eredményesen. A jöv?be nézve itt mutatkoznak meg az utak és irányok a fiatalok lelkipásztorkodására.

Az Egyházban a fiatalok tevékenyek és örömmel vesznek részt a különböz? rendezvényeken. Ügyelnünk kell arra, hogy a kísér?kkel meg?rizzék az él? kapcsolatot. Tudjunk velük kisebb csoportokban személyesen is beszélgetni, amikor pedig igénylik, legyünk készek a lelki vezetésre és a szentgyónásra.
Az istentisztelet a fiatalok lelkipásztorkodásában nagy kincset jelent, ha tevékenyen vesznek részt.

Az istentisztelet az egyház ölében neveli a fiatalokat, itt részesülnek az Úr áldásában és a Szentlélek ajándékaiban. A Szentlélek ajándékait a mindennapi életben is érezhetjük, a családban, az imánál, a munkánál, a barátok között. Szent Pál apostol így sorolta fel ?ket: »A Lélek gyümölcsei: a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a szelídség, az önmegtagadás.« A felsorolt erények olyanok mint a palánta, amelyet nevelni és gondozni kell.
A mai evangéliumban Jézus szeretetér?l és hatalmáról szól, ahogy meggyógyítja a beteget és megbocsátja a b?nt. Az egészségnél fontosabb a lelki megtisztulás. Az inaszakadt nem találkozott volna Jézussal, ha egészséges.

Kedves fiatalok, szüleitek és nevel?itek vetési munkája. Lelketekben érlel?djon, és gazdag termést hozzon az aratáskor. A nagyböjti szent id?t komolyan vegyétek. F? gondotok legyen, minél nagyobb lelki szabadság és apostoli buzgóság. Ezt kívánjuk, szívélyes üdvözletünket küldjük mindnyájatoknak, és apostoli áldásunkat adjuk rátok.


A TI PÜSPÖKEITEK

Škofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska SobotaŠkofija Murska Sobota

Napovednik


 torek, 08.12.2020 - sreda, 08.12.2021

Leto svetega Jožefa

Papež z apostolskim pismom Patris corde napovedal Leto svetega Jožefa več ...


 nedelja, 28.11.2021 - petek, 24.12.2021

Advent

ADVENT začenjamo s praznovanjem prve adventne nedelje, ki bo letos  28. novembra več ...


 sobota, 04.12.2021 - ponedeljek, 01.08.2022

Dogodki za mladino

ŠOM pripravlja dogajanja za mlade več ...

Celotni seznam napovedi